การประกวด
ออกแบบ
ศาลารอรถเมล์
กรุงเทพฯ

ประเภทบุคคลทั่วไป

• เป็นบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล
• สัญชาติไทย มีที่พำนักในประเทศไทย
• สามารถสมัครได้ทีมละไม่เกิน 5 คน

ประเภทนักเรียน นักศึกษา

• กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ไม่เกินปริญญาตรี
• สัญชาติไทย
• สามารถสมัครได้ทีมละไม่เกิน 5 คน
(ต้องเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาทุกคน
ภายในทีม)

การประกวดออกแบบ
ศาลารอรถเมล์กรุงเทพฯ

ประเภทบุคคลทั่วไป

• เป็นบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
การอนุญาตจัดตั้งตามกฎหมายไทย
• สัญชาติไทย


ประเภทนักเรียน นักศึกษา

• กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ไม่เกินปริญญาตรี
• สัญชาติไทย

ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3

รางวัลชมเชย

Popular Vote

200,000 บาท

100,000 บาท

50,000 บาท

5,000 บาท

10,000 บาท

ประเภทนักเรียน นักศึกษา

รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3

รางวัลชมเชย

Popular Vote

80,000 บาท

50,000 บาท

20,000 บาท

3,000 บาท

10,000 บาท

ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ 1
200,000 บาท

รางวัลที่ 2
100,000 บาท

รางวัลที่ 3
50,000 บาท

รางวัลชมเชย
5,000 บาท

Popular Vote
10,000 บาท

ประเภทนักเรียน นักศึกษา

รางวัลที่ 1
80,000 บาท

รางวัลที่ 2
50,000 บาท

รางวัลที่ 3
20,000 บาท

รางวัลชมเชย
3,000 บาท

Popular Vote
10,000 บาท

ขั้นตอนการส่งผลงาน

ศึกษารายละเอียด
และเงื่อนไขการประกวด


ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมสมัครอายุไม่ถึง 15 ปี

อัปโหลด
ผลงาน
————–

บน GoogleDrive
ของตัวเอง

กรอกรายละเอียด
พร้อมส่งลิงก์
โฟลเดอร์ผลงาน

ขั้นตอนการส่งผลงาน

ศึกษารายละเอียด
และเงื่อนไขการประกวด

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมสมัครอายุไม่ถึง 15 ปี

อัปโหลด
ผลงาน

………………………………..
บน GoogleDrive
ของตัวเอง

กรอกรายละเอียด
พร้อมส่งลิงก์
โฟลเดอร์ผลงาน


กำหนดการ

18 พฤศจิกายน 63

17 ธันวาคม 63

25 ธันวาคม 63

9-10 มกราคม 64

11 – 30 มกราคม 64


2 กุมภาพันธ์ 64

2 – 14 กุมภาพันธ์ 64


3 – 15 กุมภาพันธ์ 64


20 กุมภาพันธ์ 64

: เปิดการรับสมัครและส่งผลงาน

: ปิดการรับสมัครและส่งผลงาน เวลา 23.59

: ประกาศผู้เข้ารอบ 10 ทีม ของแต่ละประเภท

: ผู้เข้ารอบเข้าแคมป์ เรียนรู้ User Centric Design (2 วัน 1 คืน)

: ออกแบบผลงานรอบที่ 2 (เชิงสถาปัตย์)
และจัดทำแบบจำลอง (Model)

: นำเสนอผลงานและแนวคิดต่อคณะกรรมการฯ

: จัดแสดงผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร

: เปิดให้ประชาชนลงคะแนนผลงานที่ชื่อชอบ
ผ่าน www.Mayday.city

: พิธีประกาศผล และมอบรางวัล

กำหนดการ

18 พฤศจิกายน 63
เปิดรับสมัครและส่งผลงาน

17 ธันวาคม 63
ปิดรับสมัคร
และส่งผลงาน เวลา 23.59

25 ธันวาคม 63
ประกาศผู้เข้ารอบ 10 ทีม
ของแต่ละประเภท

9 – 10 มกราคม 64
ผู้เข้ารอบเข้าแคมป์ เรียนรู้
User Centric Design
(2 วัน 1 คืน)

11 – 30 มกราคม 64
ออกแบบผลงานรอบที่ 2
(เชิงสถาปัตย์)
พร้อมจัดทำแบบจำลอง (Model)

2 กุมภาพันธ์ 64
นำเสนอผลงานและแนวคิด
ต่อคณะกรรมการฯ

2 – 14 กุมภาพันธ์ 64
จัดแสดงผลงาน
ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร


3 – 15 กุมภาพันธ์ 64
เปิดให้ประชาชนลงคะแนนผลงานที่ชื่นชอบ
ผ่าน www.mayday.city

20 กุมภาพันธ์ 64
พิธีประกาศผล และมอบรางวัล

สอบถามเพิ่มเติม

E-mail : newshelterdesign@satarana.com

สอบถามเพิ่มเติม

E-mail : newshelterdesign@satarana.com