การประกวด
ออกแบบ
ศาลารอรถเมล์
กรุงเทพฯ

ประเภทบุคคลทั่วไป

• เป็นบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล
• สัญชาติไทย มีที่พำนักในประเทศไทย
• สามารถสมัครได้ทีมละไม่เกิน 5 คน

ประเภทนักเรียน นักศึกษา

• กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ไม่เกินปริญญาตรี
• สัญชาติไทย
• สามารถสมัครได้ทีมละไม่เกิน 5 คน
(ต้องเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาทุกคน
ภายในทีม)

การประกวดออกแบบ
ศาลารอรถเมล์กรุงเทพฯ

ประเภทบุคคลทั่วไป

• เป็นบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
การอนุญาตจัดตั้งตามกฎหมายไทย
• สัญชาติไทย


ประเภทนักเรียน นักศึกษา

• กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ไม่เกินปริญญาตรี
• สัญชาติไทย

ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3

รางวัลชมเชย

Popular Vote

200,000 บาท

100,000 บาท

50,000 บาท

5,000 บาท

10,000 บาท

ประเภทนักเรียน นักศึกษา

รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3

รางวัลชมเชย

Popular Vote

80,000 บาท

50,000 บาท

20,000 บาท

3,000 บาท

10,000 บาท

ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ 1
200,000 บาท

รางวัลที่ 2
100,000 บาท

รางวัลที่ 3
50,000 บาท

รางวัลชมเชย
5,000 บาท

Popular Vote
10,000 บาท

ประเภทนักเรียน นักศึกษา

รางวัลที่ 1
80,000 บาท

รางวัลที่ 2
50,000 บาท

รางวัลที่ 3
20,000 บาท

รางวัลชมเชย
3,000 บาท

Popular Vote
10,000 บาท

ขั้นตอนการส่งผลงาน

ศึกษารายละเอียด
และเงื่อนไขการประกวด


ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมสมัครอายุไม่ถึง 15 ปี

อัปโหลด
ผลงาน
————–

บน GoogleDrive
ของตัวเอง

กรอกรายละเอียด
พร้อมส่งลิงก์
โฟลเดอร์ผลงาน

ขั้นตอนการส่งผลงาน

ศึกษารายละเอียด
และเงื่อนไขการประกวด

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมสมัครอายุไม่ถึง 15 ปี

อัปโหลด
ผลงาน

………………………………..
บน GoogleDrive
ของตัวเอง

กรอกรายละเอียด
พร้อมส่งลิงก์
โฟลเดอร์ผลงาน


กำหนดการ

ปรับปรุง ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด

18 พฤศจิกายน 63

17 ธันวาคม 63

25 ธันวาคม 63

31 มกราคม 64

1 – 20 กุมภาพันธ์ 64


22 กุมภาพันธ์ 64

23 กุมภาพันธ์ –
8 มีนาคม 64

8 มีนาคม 64

13 มีนาคม 64

: เปิดการรับสมัครและส่งผลงาน

: ปิดการรับสมัครและส่งผลงาน เวลา 23.59

: ประกาศผู้เข้ารอบ 10 ทีม ของแต่ละประเภท

: ทีมงานจัดส่งวีดิโอการถ่ายทำวิดีโอเก็บข้อมูลศาลารถเมล์กรุงเทพฯ สำหรับเป็นข้อมูลให้ผู้เข้าประกวดผ่านทางอีเมล

: ผู้เข้าประกวดออกแบบผลงานการประกวดศาลาเชิงสถาปัตย์ (โดยไม่ต้องจัดทำแบบจำลอง) พร้อมจัดทำวีดีโอนำเสนอรูปแบบใดก็ได้ ความยาวไม่เกิน 3 นาที สำหรับใช้ในการเปิดโหวตสาธารณะ (20 วัน)

: นำเสนอผลงานและแนวคิดต่อคณะกรรมการฯผ่านการประชุมออนไลน์ และจะมีการไลฟ์สดการนำเสนอผลงานผ่านทางเฟซบุ๊ก

: เปิดให้ประชาชนลงคะแนนผลงานที่ชื่นชอบผ่าน www.mayday.city (14 วัน)

: ปิดการลงคะแนนผลงานที่ชื่นชอบ เวลา 00.00 น.

: ประกาศผลการประกวดทางออนไลน์

กำหนดการ

ปรับปรุง ณ วันที่ 8 มกราคม 2564
เนื่องจากสถานการณ์โควิด

18 พฤศจิกายน 63
เปิดรับสมัครและส่งผลงาน

17 ธันวาคม 63
ปิดรับสมัคร
และส่งผลงาน เวลา 23.59

25 ธันวาคม 63
ประกาศผู้เข้ารอบ 10 ทีม
ของแต่ละประเภท

31 มกราคม 64
ทีมงานจัดส่งวีดิโอการถ่ายทำวิดีโอเก็บข้อมูลศาลารถเมล์กรุงเทพฯ สำหรับเป็นข้อมูลให้ผู้เข้าประกวดผ่านทางอีเมล

1 – 20 กุมภาพันธ์ 64
ผู้เข้าประกวดออกแบบผลงานการประกวดศาลาเชิงสถาปัตย์ (โดยไม่ต้องจัดทำแบบจำลอง) พร้อมจัดทำวีดีโอนำเสนอรูปแบบใดก็ได้ ความยาวไม่เกิน 3 นาที สำหรับใช้ในการเปิดโหวตสาธารณะ (20 วัน)

22 กุมภาพันธ์ 64
นำเสนอผลงานและแนวคิดต่อคณะกรรมการฯผ่านการประชุมออนไลน์ และจะมีการไลฟ์สดการนำเสนอผลงานผ่านทางเฟซบุ๊ก


23 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 64
เปิดให้ประชาชนลงคะแนนผลงานที่ชื่นชอบผ่าน www.mayday.city (14 วัน)

13 มีนาคม 64
ประกาศผลการประกวดทางออนไลน์

สอบถามเพิ่มเติม

E-mail : newshelterdesign@satarana.com

สอบถามเพิ่มเติม

E-mail : newshelterdesign@satarana.com