การประกวด
ออกแบบ
ศาลารอรถเมล์
กรุงเทพฯ

ประเภทบุคคลทั่วไป

• เป็นบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล
• สัญชาติไทย มีที่พำนักในประเทศไทย
• สามารถสมัครได้ทีมละไม่เกิน 5 คน

ประเภทนักเรียน นักศึกษา

• กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ไม่เกินปริญญาตรี
• สัญชาติไทย
• สามารถสมัครได้ทีมละไม่เกิน 5 คน
(ต้องเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาทุกคน
ภายในทีม)

ชวนโหวตศาลารถเมล์
แบบใหม่..

การประกวดออกแบบ
ศาลารอรถเมล์กรุงเทพฯ

ประเภทบุคคลทั่วไป

• เป็นบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
การอนุญาตจัดตั้งตามกฎหมายไทย
• สัญชาติไทย


ประเภทนักเรียน นักศึกษา

• กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ไม่เกินปริญญาตรี
• สัญชาติไทย

ชวนโหวตศาลา
รถเมล์แบบใหม่…

เหลือเวลาโหวตอีก

00

Days

00

Hours

00

Minutes

00

Seconds

ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3

รางวัลชมเชย

Popular Vote

200,000 บาท

100,000 บาท

50,000 บาท

5,000 บาท

10,000 บาท

ประเภทนักเรียน นักศึกษา

รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3

รางวัลชมเชย

Popular Vote

80,000 บาท

50,000 บาท

20,000 บาท

3,000 บาท

10,000 บาท

ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ 1
200,000 บาท

รางวัลที่ 2
100,000 บาท

รางวัลที่ 3
50,000 บาท

รางวัลชมเชย
5,000 บาท

Popular Vote
10,000 บาท

ประเภทนักเรียน นักศึกษา

รางวัลที่ 1
80,000 บาท

รางวัลที่ 2
50,000 บาท

รางวัลที่ 3
20,000 บาท

รางวัลชมเชย
3,000 บาท

Popular Vote
10,000 บาท

กำหนดการ

ปรับปรุง ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด

18 พฤศจิกายน 63

17 ธันวาคม 63

25 ธันวาคม 63

31 มกราคม 64

1 – 20 กุมภาพันธ์ 64


22 กุมภาพันธ์ 64

23 กุมภาพันธ์ –
10 มีนาคม 64

10 มีนาคม 64

13 มีนาคม 64

: เปิดการรับสมัครและส่งผลงาน

: ปิดการรับสมัครและส่งผลงาน เวลา 23.59

: ประกาศผู้เข้ารอบ 10 ทีม ของแต่ละประเภท

: ทีมงานจัดส่งวีดิโอการถ่ายทำวิดีโอเก็บข้อมูลศาลารถเมล์กรุงเทพฯ สำหรับเป็นข้อมูลให้ผู้เข้าประกวดผ่านทางอีเมล

: ผู้เข้าประกวดออกแบบผลงานการประกวดศาลาเชิงสถาปัตย์ (โดยไม่ต้องจัดทำแบบจำลอง) พร้อมจัดทำวีดีโอนำเสนอรูปแบบใดก็ได้ ความยาวไม่เกิน 3 นาที สำหรับใช้ในการเปิดโหวตสาธารณะ (20 วัน)

: นำเสนอผลงานและแนวคิดต่อคณะกรรมการฯผ่านการประชุมออนไลน์ และจะมีการไลฟ์สดการนำเสนอผลงานผ่านทางเฟซบุ๊ก

: เปิดให้ประชาชนลงคะแนนผลงานที่ชื่นชอบผ่าน www.mayday.city (14 วัน)

: ปิดการลงคะแนนผลงานที่ชื่นชอบ เวลา 00.00 น.

: ประกาศผลการประกวดทางออนไลน์

กำหนดการ

ปรับปรุง ณ วันที่ 8 มกราคม 2564
เนื่องจากสถานการณ์โควิด

18 พฤศจิกายน 63
เปิดรับสมัครและส่งผลงาน

17 ธันวาคม 63
ปิดรับสมัคร
และส่งผลงาน เวลา 23.59

25 ธันวาคม 63
ประกาศผู้เข้ารอบ 10 ทีม
ของแต่ละประเภท

31 มกราคม 64
ทีมงานจัดส่งวีดิโอการถ่ายทำวิดีโอเก็บข้อมูลศาลารถเมล์กรุงเทพฯ สำหรับเป็นข้อมูลให้ผู้เข้าประกวดผ่านทางอีเมล

1 – 20 กุมภาพันธ์ 64
ผู้เข้าประกวดออกแบบผลงานการประกวดศาลาเชิงสถาปัตย์ (โดยไม่ต้องจัดทำแบบจำลอง) พร้อมจัดทำวีดีโอนำเสนอรูปแบบใดก็ได้ ความยาวไม่เกิน 3 นาที สำหรับใช้ในการเปิดโหวตสาธารณะ (20 วัน)

22 กุมภาพันธ์ 64
นำเสนอผลงานและแนวคิดต่อคณะกรรมการฯผ่านการประชุมออนไลน์ และจะมีการไลฟ์สดการนำเสนอผลงานผ่านทางเฟซบุ๊ก


23 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 64
เปิดให้ประชาชนลงคะแนนผลงานที่ชื่นชอบผ่าน www.mayday.city (14 วัน)

13 มีนาคม 64
ประกาศผลการประกวดทางออนไลน์

สอบถามเพิ่มเติม

E-mail : [email protected]

สอบถามเพิ่มเติม

E-mail : [email protected]

โหวตลงคะแนนประเภท "บุคคลทั่วไป"

1.เลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ

2.กดปุ่ม "เริ่มโหวตเลย!" เข้าสู่ฟอร์มโหวตลงคะแนน

3.กดเลือกรหัสผลงานที่ชื่นชอบ

4.กดเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อยืนยันการโหวต

5.สามารถโหวต 1 ครั้งต่อ 1 ประเภทเท่านั้น

กลับไปดูผลงานทั้งหมด

โหวตลงคะแนนประเภท "นักเรียนนักศึกษา"

1.เลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ

2.กดปุ่ม "เริ่มโหวตเลย!" เข้าสู่ฟอร์มโหวตลงคะแนน

3.กดเลือกรหัสผลงานที่ชื่นชอบ

4.กดเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อยืนยันการโหวต

5.สามารถโหวต 1 ครั้งต่อ 1 ประเภทเท่านั้น

กลับไปดูผลงานทั้งหมด