Route 2

เส้นทางท่องเที่ยวเขตพระนคร
เส้นทางที่ 2

ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โดย สสส. และกลุ่ม SATARANA


สถานที่ท่องเที่ยว

จุดที่ 1 บูรพาสาสน์
จุดที่ 2 เมก้าพลาซา
จุดที่ 3 คลองโอ่งอ่าง

ร้านอาหารเมนูสุขภาพ (ที่เข้าร่วมโครงการ)

ร้าน Royal India Restaurant

ร้าน ING Teahouse

ร้านข้าวแกง แม่อ้อน สาขาสะพานหันสถานที่ท่องเที่ยว

จุดที่ 1 บูรพาสาสน์
จุดที่ 2 เมก้าพลาซา
จุดที่ 3 คลองโอ่งอ่าง

ร้านอาหารเมนูสุขภาพ (ที่เข้าร่วมโครงการ)

ร้าน Royal India Restaurant

ร้าน ING Teahouse

ร้านข้าวแกง แม่อ้อน สาขาสะพานหัน


โหวตลงคะแนนประเภท "บุคคลทั่วไป"

1.เลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ

2.กดปุ่ม "เริ่มโหวตเลย!" เข้าสู่ฟอร์มโหวตลงคะแนน

3.กดเลือกรหัสผลงานที่ชื่นชอบ

4.กดเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อยืนยันการโหวต

5.สามารถโหวต 1 ครั้งต่อ 1 ประเภทเท่านั้น

กลับไปดูผลงานทั้งหมด

โหวตลงคะแนนประเภท "นักเรียนนักศึกษา"

1.เลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ

2.กดปุ่ม "เริ่มโหวตเลย!" เข้าสู่ฟอร์มโหวตลงคะแนน

3.กดเลือกรหัสผลงานที่ชื่นชอบ

4.กดเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อยืนยันการโหวต

5.สามารถโหวต 1 ครั้งต่อ 1 ประเภทเท่านั้น

กลับไปดูผลงานทั้งหมด