ประกาศผลผู้เข้าประกวดรอบสุดท้าย

ประเภทบุคคลทั่วไป

กรชนก นภามรกต
ณัชชา เผ่าพหล
ณัฐธัญ เสถียรศักดิ์พงศ์
ธนาบดินทร์ สิปปภากุล
ปรินทร์ ทรงคุณแท้
มาวิน วิวัฒน์อัศวิน
ลภลพัฒน์ มะลิวัลย์
วราพล สุริยา
วัชรวงศ์ ไพฑูรย์
สุระ ทองแจ่ม

ประเภทนักเรียน นักศึกษา

จิรพัส พรหมแก้ว
ญาณิศา จงภักดี
ฐปนวงศ์ ภมรพงศ์อัมพร
ธนภรณ์ ล้ำเลิศวรวิทย์
นวิญา การะเกต
พิยดา ศุภาวิศิษฏ์
ภูวสิษฏ์ บัวขาว
วรัทยา เอื้อชัยนุวัฒน์
สมชาย บุญธรรม
สิรินดา ลิมทรง