Student ID : S025

รหัสผลงาน : S025

เกณฑ์การให้คะแนน

ความสะดวก (20 คะแนน)

รูปแบบของศาลาฯ มีความเหมาะสมต่อการพักคอยของผู้โดยสาร ที่มีการเดินทางเปลี่ยนถ่ายใน
ทุก ๆ 30 นาที สะดวกต่อการใช้งานในเวลากลางวันและกลางคืน รองรับความหนาแน่นของ
ผู้โดยสารได้ในพื้นที่จำกัด

ความปลอดภัย (20 คะแนน)

โครงสร้างศาลาฯ ต้องแข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร ไม่เป็นพื้นที่เสี่ยง หรือ
จุดอับสายตา เพื่อป้องกันความเป็นไปได้ที่เกิดจากอาชญากรรม โดยต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิด
ความปลอดภัย และอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ความเหมาะสม (20 คะแนน)

ศาลาฯ ต้องเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน มีขนาดเหมาะสมกับสภาพทางเท้าของกรุงเทพมหานคร ไม่
กีดขวางการสัญจรบนทางเท้า สามารถให้ร่มเงาเพื่อเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบได้อย่างเหมาะสม

ไม่หลง (20. คะแนน)

ออกแบบพื้นที่ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่หลง ทั้งป้ายชื่อศาลา ที่ผู้ใช้งาน
สามารถมองเห็นได้จากบนรถ และบนทางเท้า, เลขสายรถประจำทางที่ให้บริการ, ระบบแสดงเวลา
การให้บริการของรถประจำทาง และแผนที่เส้นทางการเดินรถ

สร้างสรรค์ (20 คะแนน)

มีเอกลักษณ์ และสะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองกรุงเทพมหานคร